(၁-၅-၂၀၁၆)မှ(၁၅-၅-၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

(၁-၅-၂၀၁၆)မှ(၁၅-၅-၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

Copyrights © www.gov.mm.All right reserved.