အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၀န်ဆောင်မှုများ

Online ၀န်ဆောင်မှုများ

ပုံစံများ download ရယူရန်

Copyrights © www.gov.mm.All right reserved.