ခုံသမာဓိကောင်စီ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၈/၂၀၁၄) မှ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ နှင့် ၂၀ တို့အရ အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ခုံသမာဓိကောင်စီ အား ၂၆-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် အသစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း လိုက်သည် . . . . . . .

Copyrights © www.gov.mm.All right reserved.