ရည်မှန်းချက်တာ၀န်များ

ရည်ရွယ်ချက်

ဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်များကို မှန်မှန်နှင့် ပြည့်ပြည့်၀၀ ရရှိစေခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအားမြှင့်မားလာစေရန်

အဓိကလုပ်ငန်းတာ၀န်
- အလုပ်သမား ဥပဒေပါ အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိစေရန် စည်းကြပ်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊

- စက်ရုံအလုပ်ရုံနှင့် လုပ်ငန်းဌာနများတွင် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို
ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ရှေ့သို့

Copyrights © www.gov.mm.All right reserved.