ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနခွဲ

ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ပြည်ပမထွက်ခွာမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့် သင်ရိုး ညွှန်းတမ်းစာအုပ်များ
(၁) မလေးရှားနိုင်ငံသို့သွားရောက်မည့်အလုပ်သမားများအတွက်
သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၁) အပြည့်အစုံသိရှိရန်
သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၂) အပြည့်အစုံသိရှိရန်
သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၃) အပြည့်အစုံသိရှိရန်
သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၄) အပြည့်အစုံသိရှိရန်
(၂) ထိုင်းနိုင်ငံသို့သွားရောက်မည့်အလုပ်သမားများအတွက်
သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၁) အပြည့်အစုံသိရှိရန်
သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၂) အပြည့်အစုံသိရှိရန်
သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၃) အပြည့်အစုံသိရှိရန်
သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၄) အပြည့်အစုံသိရှိရန်
သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၅) အပြည့်အစုံသိရှိရန်
သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၆) အပြည့်အစုံသိရှိရန်
သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၇) အပြည့်အစုံသိရှိရန်
သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၈) အပြည့်အစုံသိရှိရန်

အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၁၉၉၀ မှ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအထိ အလုပ်သမားစေလွှတ်သည့် နိုင်ငံများစာရင်း
အပြည့်အစုံသိရှိရန်
၂၀၁၄ခုနှစ်မှ ၃၀-၅-၂၀၁၅ ရက်နေ့အထိ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများရုပ်သိမ်းသည့်စာရင်း
အပြည့်အစုံသိရှိရန်
အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှအကျိုးဆောင်လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသည့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီ (၂၀၂) ခု . . . . .(၉-၆-၂၀၁၄)
အပြည့်အစုံသိရှိရန်
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်သမားစေလွှတ်ရန် အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများ
အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန မှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့အလုပ်သမားစေလွှတ်ရန်အကျိုးဆောင်လိုင်စင် ထုတ်ပေးထားသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း(၆၂)ခုအား ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် (၂၃-၆-၂၀၁၄). . . . .
အပြည့်အစုံသိရှိရန်
ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင် (ထိုင်း) ယာယီပိတ်သိမ်းထားသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း
အပြည့်အစုံသိရှိရန်
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်သမားစေလွှတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန မှ အကျိုးဆောင်လိုင်စင် ယာယီပိတ်သိမ်းထားသည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း
အပြည့်အစုံသိရှိရန်

ရှေ့သို့

Copyrights © www.gov.mm.All right reserved.