ဖွဲ့စည်းပုံများ

အလုပ်သမား၊ လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး

ဦးစီးရုံးအဖွဲ့
ဌာနခွဲ (၁)
ဌာနခွဲ (၂)
ဌာနခွဲ (၃)
ဌာနခွဲ (၄)
ဌာနခွဲ (၅)

နောက်သို့

Copyrights © www.gov.mm.All right reserved.