အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန မှ ခေါ်ယူထားသည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးနေရာ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး (လစာနှုန်း ၇၉၀၀၀ိ-၁၀၀၀ိ-၈၄၀၀၀ိ) ရာထူးနေရာ (၁၅) နေရာ ခန့်ထားရေး အရည်အချင်စစ်စာမေးပွဲကို ၁၉-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ရာ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း နှင့် ခုံအမှတ်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါသည်

Copyrights © www.gov.mm.All right reserved.