အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွင်း ဖွဲ့စည်းခွင့် ခွင့်ပြုထားသော အဖွဲ့အစည်း စာရင်းအား အပြည့်အစုံ
ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-

  • ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ မှ မေလအထိ
  • အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၉၄) ဖွဲ့
  • မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း(၆) ဖွဲ့
  • တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၆) ဖွဲ့
  • အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် (၁) ဖွဲ့
  • အဖွဲ့အစည်း စာရင်း အပြည့်အစုံ သိရှိရန်. . . . .(၂၉)

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အတွင်း ဖွဲ့စည်းခွင့် ခွင့်ပြုထားသော အဖွဲ့အစည်း စာရင်းအား အပြည့်အစုံ
ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-

Copyrights © www.gov.mm.All right reserved.