ပြည်ပအလုပ်ကိုင်အကျိုးဆောင်အေဂျင်စီများ

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနအကျိုးဆောင်လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသည့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်

ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်သမားစေလွှတ်ရန် အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများ

Copyrights © www.gov.mm.All right reserved.