ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်လိုက်စင်ရကုမ္ပဏီများစာရင်း

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှတရားဝင်အကျိုးဆောင်ယာယီမှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုထားသော ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ (၆၉) ခု

  • အပြည့်အစုံသိရှိရန်(၃၃၆)
  • Copyrights © www.gov.mm.All right reserved.